#article.title#
Nemocnica Snina  Aktuality  Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k medializovaným informáciám

Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k medializovaným informáciám

Nemocnica Snina, s.r.o. sa výrazne ohradzuje voči fotografiám, ktoré boli uverejnené  v „Knihe plesní“ vydanej Študentskou radou vysokých škôl. Žiadna z fotografií uvedených v predmetnej knihe nezodpovedá reálnym podmienkam  v našej nemocnici, tzn. v Nemocnici Snina, s.r.o. sa v žiadnom prípade nenachádzajú priestory v stave, ako sú prezentované.

     Zverejnenie fotografií považujeme za účelové  s cieľom poškodiť dobré meno Nemocnice Snina, s.r.o.. Na celej skutočnosti je zarážajúce najmä to, že sa v celej knihe okrem veľkých  a fakultných nemocníc nachádza Nemocnica Snina, s.r.o. ako jediná neštátna, pri celkovom počte nemocníc blížiacom sa k číslu 100. Taktiež Nemocnica Snina, s.r.o. neslúži ako výučbová nemocnica pre študentov medicíny, ktorí poukazujú na zlý stav najmä priestorov, ktoré slúžia pre študentov.

     Nemocnica Snina, s.r.o. za spoluúčasti Mesta Snina, ktoré je jej 100% vlastníkom investuje každoročne nemalé finančné prostriedky z vlastných zdrojov na rekonštrukciu priestorov, nákup zdravotníckej techniky atď.. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou nemocničnej budovy, plošnou výmenou okien za plastové a úplným zateplením obvodového plášťa budovy, rekonštrukciou spoločných priestorov, izieb pacientov, vyšetrovní, ambulancií, operačných sál, rekonštrukciou práčovne s komplexnou výmenou technického vybavenia vrátane vzduchotechniky, rekonštrukciou kuchyne, sociálnych zariadení atď.. Popri všetkých týchto finančne nákladných investíciách Nemocnica Snina, s.r.o. od svojho vzniku vykazuje vyrovnané hospodárenie a netvorí dlh.

      Pacienti využívajúci služby Nemocnice Snina, s.r.o. prejavujú dlhodobo spokojnosť nielen s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, ale aj s úrovňou ostatných služieb súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kde patrí okrem iných aj hygiena a vzhľad priestorov, čoho dôkazom sú aj posledné vynikajúce hodnotenia v prieskumoch poistencov zdravotných poisťovní (6.  a 14. miesto zo všetkých všeobecných nemocníc), ako aj naše interné prieskumy spokojnosti pacientov.

    Nemocnica Snina, s.r.o. je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2015, podľa ktorého je každoročne preverená, certifikovaná  a vyhovuje požiadavkám pre činnosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti  a poskytovanie služieb súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V pravidelných intervaloch je kontrolovaný aj hygienický stav priestorov pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, z ktorých máme k dispozícii zápisnice a ktoré nepoukazujú na žiaden problém  v súvislosti s hygienickou nezávadnosťou priestorov.

      Horeuvedenú publikáciu  ako aj medializovanie vnímame s poľutovaním  a rozhorčením, keďže poškodzuje dobré meno našej spoločnosti a dehonestuje našu každodennú prácu na zveľaďovaní nemocnice a zlepšovaní služieb pre našich pacientov. Je neprípustné, aby v právnom štáte niekto z neautorizovaných, možno anonymných fotografií, bez overenia si skutočného stavu publikoval takéto zábery a spájal ich  s našou nemocnicou a poškodzoval jej povesť, keďže výrazne pochybujeme, že nejaký zástupca Študentskej rady vysokých škôl si bol osobne preveriť autenticitu fotografií.

    Skutočný stav priestorov nemocnice je možné si pozrieť na webovej stránke Nemocnice Snina, s.r.o.  www. nemocnicasnina.sk , prípadne pri osobnej návšteve. 


Späť na Aktuality

Aktuality

17
apr

Poďakovanie za podporu

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na boji proti pandémii COVID-19  a jej dôsledkom. Ďakujeme za...

17
apr

Otvorenie hematologickej ambulancie

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci zlepšovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre Vás  od pondelka 20.04...

24
mar

Oznam

Vážení pacienti,  v rámci preventívnych opatrení pred šírením COVID–19 je od 17.03.2020 do budovy nemocnice možné vstupovať len hlavným...

16
mar

Oznam

Vážení pacienti,  vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme v záujme ochrany verejného zdravia pristúpili k zásadným preventívnym...

12
mar

Oznam

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu a za účelom zabránenia šírenia nákazlivých ochorení s účinnosťou od 12.03.2020 až do...

04
dec

Nový röntgenový prístroj v sninskej...

Nový röntgenový prístroj v sninskej nemocnici už slúži pacientom z celého regiónu.  Nemocnica Snina, s.r.o. ho zakúpila z dotácie od štátu.

03
okt

Pozvánka na VI. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

14
máj

Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k...

Vyjadrenie Nemocnice Snina, s.r.o. k medializovaným informáciám