#article.title#
Nemocnica Snina  O nás  Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.

Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.

 

 eu

Projekt „Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.“ je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

 Predmetom predkladaného projektu je obstaranie zdravotníckeho (hygienizačného, diagnostického, liečebného a ostatného), vybavenia ako i zásob pre poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti pacientom Nemocnice Snina, s.r.o.,  ktorí majú ochorenie COVID-19, resp. sú na toto ochorenie suspektní.

 

 Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít systému ústavnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Snina, s.r.o. a ochrany zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom splnenia nasledovných čiastkových cieľov:

·         Skvalitnenie a dovybavenie nemocnice hygienizačnými, diagnostickými a liečebnými zdravotníckymi zariadeniami využívanými pri pacientoch s diagnózou COVID-19

·         Zabezpečenie vhodných polohovacích lôžok pre reprofilizované kapacity určené pacientom s  ťažkým priebehom chorôb COVID-19

·         Udržanie prevádzky všetkých oddelení, vrátane COVID-19 zón s využitím nasadenia vhodných systémov dezinfekcie a ochranných pomôcok pre zamestnancov našej nemocnice

 

Splnenie cieľa projektu plánujeme dosiahnuť realizáciou dvoch hlavných aktivít:

 

1.  Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a  liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s  diagnózou COVID-19

Predmetom realizácie uvedenej hlavnej aktivity je obstaranie a následná inštalácia zdravotníckeho zariadenia a vybavenia, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s diagnózou COVID-19. Z hľadiska zamerania môžeme plánované zdravotnícke zariadenie členiť na: 

·         Hygienizačné zariadenia,

·         Diagnostické zariadenia,

·         Liečebné zariadenia,

·         Ostatné podporné vybavenie.

 

 

2.  Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID- 19, ochrana verejného zdravia

Predmetom realizácie uvedenej hlavnej aktivity je obstaranie a dodávka ochranných pracovných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s diagnózou COVID-19. Plánované ochranné pomôcky, ktoré plánujeme obstarať sú:

·         Respirátory FFP2,

·         Respirátory FFP3,

·         Jednorazové rukavice,

·         Ochranné obleky,

·         Dezinfekčný prostriedok na ruky,

·         Dezinfekčný prostriedok na plochy.

 

 

 

Miesto realizácie projektu je:           Nemocnica Snina,  s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina.

 

 

Predpokladaná doba trvania projektu: 13 mesiacov v termíne  od 12/2020 do 12/2021

 

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC214-2020-61

 

Výška NFP: 155 541,17   Eur

 

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

 

·         PCV01 – Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov:   16 925,89Eur

·         PCV02 – Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia:   138 615,28 Eur

·         PCV07 – Ventilátory na podporu liečby COVID-19:   1,00 ks

 

 

 

Poskytovateľ pomoci (RO):

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

https://www.mirri.gov.sk/index.html

 

Vyhlasovateľ výzvy (SORO):

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

https://www.health.gov.sk/Titulka

 

Centrálny koordinačný orgán

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/centralny-koordinacny-organ/

 

Zverejnenú zmluvu môžete dohľadať na tomto webovom odkaze:   Z-302021AXY4-916/2021 | Centrálny register zmlúv (gov.sk) 


Aktuality

23
nov

Zmena prevádzkových hodín mobilného...

Informujeme Vás o zmene prevádzkových hodín mobilného odberového miesta – MOM PCR Nemocnice Snina, s.r.o. od 24.11.2021.

22
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra od...

Ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o. platné od 22.11.2021 

16
nov

Liečba monoklonálnymi protilátkami v...

Nemocnica Snina, s.r.o. sa od 18.11.2021 zaradí medzi pracoviská, ktoré poskytujú špecifickú liečbu ochorenia COVID-19 podávaním  monoklonálnych...

22
okt

Reakcia Nemocnice Snina, s.r.o. na...

Reakcia Nemocnice Snina, s.r.o. na vyjadrenia v relácii RTVS „O5 minút 12" dňa 17.10.2021

20
sep

Petícia za zachovanie Nemocnice Snina ako...

Podpisujme a zdieľajme. Preukážme, že na zachovaní našej regionálnej nemocnice nám skutočne záleží.

14
sep

Ponuka vyšetrenia protilátok po očkovaní...

Ponúkame Vám vyšetrenie protilátok po očkovaní proti vírusu SARS-CoV-2.

26
aug

Zmena prevádzkových hodín MOM - Antigén

Oznamujeme verejnosti, že  od 23.08.2021 dochádza k zmene prevádzkových hodín pracoviska mobilného odberového miesta – MOM – Antigén...

23
aug

Ordinačné hodiny vakcinačného centra v...

Oznamujeme verejnosti, že ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o.  v týždni 23.–27. 08. 2021  sú upresnené...

17
aug

Ordinačné hodiny vakcinačného centra v...

Oznamujeme verejnosti, že ordinačné hodiny vakcinačného centra Nemocnice Snina, s.r.o.  v týždni 16.–20. 08. 2021  sú upresnené...