#article.title#
Nemocnica Snina  O nás  Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.

Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.

 

 eu

Projekt „Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.“ je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

 Predmetom predkladaného projektu je obstaranie zdravotníckeho (hygienizačného, diagnostického, liečebného a ostatného), vybavenia ako i zásob pre poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti pacientom Nemocnice Snina, s.r.o.,  ktorí majú ochorenie COVID-19, resp. sú na toto ochorenie suspektní.

 

 Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít systému ústavnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Snina, s.r.o. a ochrany zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom splnenia nasledovných čiastkových cieľov:

·         Skvalitnenie a dovybavenie nemocnice hygienizačnými, diagnostickými a liečebnými zdravotníckymi zariadeniami využívanými pri pacientoch s diagnózou COVID-19

·         Zabezpečenie vhodných polohovacích lôžok pre reprofilizované kapacity určené pacientom s  ťažkým priebehom chorôb COVID-19

·         Udržanie prevádzky všetkých oddelení, vrátane COVID-19 zón s využitím nasadenia vhodných systémov dezinfekcie a ochranných pomôcok pre zamestnancov našej nemocnice

 

Splnenie cieľa projektu plánujeme dosiahnuť realizáciou dvoch hlavných aktivít:

 

1.  Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a  liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s  diagnózou COVID-19

Predmetom realizácie uvedenej hlavnej aktivity je obstaranie a následná inštalácia zdravotníckeho zariadenia a vybavenia, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s diagnózou COVID-19. Z hľadiska zamerania môžeme plánované zdravotnícke zariadenie členiť na: 

·         Hygienizačné zariadenia,

·         Diagnostické zariadenia,

·         Liečebné zariadenia,

·         Ostatné podporné vybavenie.

 

 

2.  Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID- 19, ochrana verejného zdravia

Predmetom realizácie uvedenej hlavnej aktivity je obstaranie a dodávka ochranných pracovných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s diagnózou COVID-19. Plánované ochranné pomôcky, ktoré plánujeme obstarať sú:

·         Respirátory FFP2,

·         Respirátory FFP3,

·         Jednorazové rukavice,

·         Ochranné obleky,

·         Dezinfekčný prostriedok na ruky,

·         Dezinfekčný prostriedok na plochy.

 

 

 

Miesto realizácie projektu je:           Nemocnica Snina,  s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina.

 

 

Predpokladaná doba trvania projektu: 13 mesiacov v termíne  od 12/2020 do 12/2021

 

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC214-2020-61

 

Výška NFP: 155 541,17   Eur

 

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

 

·         PCV01 – Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov:   16 925,89Eur

·         PCV02 – Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia:   138 615,28 Eur

·         PCV07 – Ventilátory na podporu liečby COVID-19:   1,00 ks

 

 

 

Poskytovateľ pomoci (RO):

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

https://www.mirri.gov.sk/index.html

 

Vyhlasovateľ výzvy (SORO):

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

https://www.health.gov.sk/Titulka

 

Centrálny koordinačný orgán

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/centralny-koordinacny-organ/

 

Zverejnenú zmluvu môžete dohľadať na tomto webovom odkaze:   Z-302021AXY4-916/2021 | Centrálny register zmlúv (gov.sk) 


Aktuality

30
aug

Poďakovanie Občianskemu združeniu...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Občianskemu združeniu WellGiving  za dar vo forme finančných prostriedkov vo výške 1000,-...

11
júl

Oznam - objednávanie sa na mamografické...

  Oznamujeme verejnosti, že Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku mamografického pracoviska.

10
jún

Oznam - mamografický prístroj

Oznamujeme verejnosti, že dňa 13.06.2022 začíname s procesom inštalácie mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení Nemocnice Snina, s.r...

17
máj

Návštevy na lôžkových oddeleniach

Návštevy na lôžkových oddeleniach Nemocnice Snina, s.r.o.

09
feb

Príprava mamografického pracoviska

Nemocnica Snina, s.r.o. informuje, že ukončila prípravné práce na priestoroch nového mamografického pracoviska rádiodiagnostického oddelenia.  

07
feb

Poďakovanie

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie spoločnosti  merga s.r.o.  za dar vo forme  dodávok materiálu  a servisných prác...

07
feb

Poďakovanie Nadácii Križovatka

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Nadácii Križovatka  za dar pre novorodenecké oddelenie vo forme  10 ks monitorov...

07
feb

Nemocnica Snina, s.r.o. obstarala a...

Nemocnica Snina, s.r.o. v rámci projektu „ Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o. "  ...

12
jan

Poďakovanie

  Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie: