#article.title#
Nemocnica Snina  O nás  História

História nemocnice Snina

História je matkou múdrosti, klenotnicou skúsenosti, zdrojom pre poznanie už poznaného a živým žriedlom rád, posudkov a vyvarovania sa chýb do budúcnosti. 

Dr. Armin Hoffmann
Dr. Armin Hoffmann

Prvá zdravotnícka ustanovizeň na území okresu Snina bola štátna a datuje sa k 1. januáru 1948. Starostlivosť o obyvateľstvo zabezpečovali všeobecní súkromní lekári, lekárnici a pôrodné babice. Lekári mali aj pracovný úväzok so štátom a ako zmluvní štátni lekári plnili v určenom obvode úlohy vo verejnej hygiene a epidemiológie. Išlo o činnosť na úseku pomoci proti TBC, infekčným, pohlavným chorobám a starostlivosti o opustené detí. Od roku 1948 pracovali v Snine lekári Marton, Gal, Armin Hoffmann, Koromfeldt, Slávkovský, Gabriel Roman Hoffmann.

V Snine bola iba jedná lekáreň Sv. Štefana ktorej majiteľom a zároveň lekárnikom bol od roku 1915 Arpad Czisár. Po ňom prevzal lekáreň jeho syn Zoltán, ktorého nástupcom od roku 1939 do roku 1944 sa stal Bessermenyi. Po 2. svetovej vojne túto lekáreň viedol Peter Gališin.

Vo väčších obciach boli pôrodné – ceduľové babice, ktoré pôrodnú prax vykonávali na základe osvedčenia vydaného príslušným úradom. Po roku 1918 to bol Okresný úrad, k 1. januáru 1945 v Sninskom okrese ich bolo 7. V Snine od roku 1941 pôsobila babica Kleimanová, známa pod prezývkou „baba Buchenka“, po nej do roku 1947 Jenčíková, po roku 1945 Anna Terpáková a Rozália Andrejčíková.

V okrese od roku 1945 do 31. decembra 1947 pracovali aj dobročinné zdravotnícke organizácie a spolky riadené a usmerňované svojimi ústrediami v Bratislave. Boli to:

Liga proti TBC, Poradňa pre matky a deti, Školská zdravotná služba, Stanica proti pohlavným chorobám.

Povereníctvo zdravotníctva v Bratislave  1. januára 1948 č. 49/ 1947 Zb.z. výmerom zo dňa 19. decembra 1947 zriadilo v Snine ÚSTAV NÁRODNÉHO ZDRAVIA a spomínané dobročinné zdravotnícke organizácie a spolky začlenilo do jeho správy.

Okresný ústav národného zdravia v Snine, 50-te roky 
Okresný ústav národného zdravia v Snine, 50-te roky 

Novozriadený ÚNZ sídlil v prenajatých miestnostiach domu Jána Pľutu, vlastný objekt nemal. Funkciu riaditeľa ÚNZ od roku 1.1. 1948 vykonával MUDr. Gabriel Hoffmann a v nej zotrval nepretržite do roku 1982. V ÚNZ začínal pracovať s 10 pracovníkmi:

MUDr. Gabriel Hoffmann
MUDr. Gabriel Hoffmann
 • MUDr. Gabriel Hoffmann, riaditeľ
 • MUDr. František Hoffmann, poradenský lekár
 • Eva Solejová, vedúca sociálno-zdravotná pracovníčka
 • Marta Dedeková, sociálna pracovníčka pre odvod Ubľa
 • Eva Čederlová, sociálna pracovníčka pre obvod Stakčín
 • Veronika Klubertová, sociálna pracovníčka pre obvod Ulič
 • Mária Zubaľová, sociálna pracovníčka pre obvod Snina-okolie
 • Ján Ďurík, okresný sanitárny pracovník,
 • Lívia Müllerová, administratívna pracovníčka
 • Ján Avuk, zriadenec

V roku 1950 v ÚNZ v Snine pracovalo 45 pracovníkov z toho 7 lekárov a v roku 1955 už 121 pracovníkov a z toho 17 lekárov.

Sninský okres bol v minulosti jeden z najchudobnejších. Neutešenou hospodárskou situáciou bol poznačený aj stav obyvateľstva. Nevyhovujúce bytové podmienky, nedostatočná celková hygiena, znečistené zdroje pitnej vody, podvýživa a ďalšie negatívne faktory ovplyvňujúce životnú úroveň boli príčinou, že po 2. svetovej vojne vypukli epidémie črevnej infekčnej choroby. Ešte v roku 1954 bola epidémia brušného týfusu a paratýfusu v obci Kolbasov, kde v priebehu jedného mesiaca sa vyskytlo 24 prípadov. 

V povojnových rokoch nastali ťažkosti s vybavením umiestnenia chorých na TBC v špeciálnych zariadeniach z kapacitných dôvodov. Taktiež zdravotníctvo zaznamenalo väčší výskyt pohlavných chorôb. Pri celoštátnej tzv. akcií PCH v rokoch 1950 – 1951 aj v niektorých dedinách tunajšieho okresu bolo objavených pomerne veľa prípadov. Liečba bola povinná, vykonávala sa ambulantne na protivenerickej poradni v Snine. Dlhšia migrácia týchto pacientov bola prísne sledovaná a vykonávali sa vždy administratívne  opatrenia na pokračovanie liečby aj v novom bydlisku. 

Že sa na poli verejnej hygiene bojovalo rázne je dôkazom aj to, že v roku 1949 ÚNZ mal už troch terénnych pracovníkov  vybavenými cestnými motorkami Jawa 350, ktorí podľa plánu denne kontrolovali hygienu v stravovacích zariadeniach, pohostinstvách, školách, obchodoch a iných verejných miestach. Dokonca okresným národným výborom v Snine boli splnomocnení ukladať za zdravotno – hygienické priestupky , blokové finančné pokuty do výšky 100 Kčs. V roku 1952 táto činnosť prešla i s pracovníkmi na novozriadenú Okresnú epidemiologickú stanicu(OHES) . OHES v Snine vznikla na základe zákona č. 4/1952 Zb. z. Jej zriadením bol poverený MUDr. Gabriel Hoffmann. Za prvého riaditeľa na plný úväzok, bol menovaný MUDr. Vladimír Prikazsky, od roku 1955 MUDr. František Fedák a od roku 1958 MUDr. Vladimír Zita.

V porovnaní s inými oblasťami Slovenska rodilo sa v okrese Snina veľa detí s vrodenými chybami a boli mentálne zaostalé, najmä v Uličskej doline. Na tomto stave sa jednoznačne podieľa značná spotreba nekvalitného alkoholu a často jedovatých látok, ako metyl alkoholu denaturovaného liehu. Problémom alkoholizmu sa zaoberala aj rada ONV v Snine a 17. marca 1949 prijala uznesenie, v ktorom sa doslovne píše „ V okrese treba znížiť počet hostinských výčapníckych  koncesií o 50% .“ Na základe tohto uznesenia za spoluúčasti zdravotníkov, bezpečnosti a miestnych národných výborov bol vypracovaný zoznam notorických alkoholikov a zarámovaný visel v každej krčme a pohostinstve s príkazom pre výčapníkov nepodávať im alkoholické nápoje. Niektorí z alkoholikov boli z úradnej moci odoslaní na protialkoholické liečenie.

V okrese Snina bola vysoká dojčenská úmrtnosť, ale tiež často zomierali rodičky pri pôrode. Rodili len doma. Preto ÚNZ v Snine využil v tom čase platné nariadenie bývalého Krajského úradu v Bratislave č. 183/1939, podľa ktorého obce s vyše 300 obyvateľmi museli mať svoju diplomovanú alebo aspoň ceduľovú pôrodnú asistentku. Po súhlase Povereníctva zdravotníctva  a zabezpečenia finančného krytia boli priamo v Snine zriadené dva kurzy na výučbu pôrodných asistentiek

Prvý kurz bol od 15. januára a druhý od 15. októbra 1948. Navštevovalo ich spolu 36 vybraných žien, ktoré po absolvovaní predpísanej praxe na pôrodníckom oddelení Okresnej nemocnice v Humennom a vykonaní skúšok pred odbornou komisiou, dostali od Okresného národného výboru v Snine osvedčenie a odznak, ktorým sa preukazovali, že sú pôrodné praktikantky a zdravotnícke dozorkyne. Odborný dozor nad kurzom zabezpečoval primár gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia humenskej nemocnice MUDr. Adam Magát, riaditeľom kurzu bol MUDr. Gabriel Hoffmann, ktorý mál zásluhu na jeho zriadení a na dosiahnutých veľmi dobrých výsledkov v boji proti vysokej dojčenskej úmrtnosti v okrese Snina. Do 31. januára 1952 pôrodné asistentky boli zamestnankyňami príslušných obcí, nie ÚNZ. Všetky absolventky kurzu si museli z vlastných finančných prostriedkov zakúpiť pôrodnú tašku, plášte a iné potrebné veci v cene cca 4000 Kčs, lebo štátna zdravotná služby na tento účel nemala financie.

Dojčenská úmrtnosť bola v povojnových rokoch vysoká nielen pre nízku uvedomelosť rodičiek, ale aj pre nedostatok toho najnevyhnutnejšieho, čo detí, osobitne novorodenci potrebovali. 19 apríla 1949 Povereníctvo zdravotníctva prípisom č. 252- 6121/1949 oboznamuje ÚNZ na Slovensku s rozdelením detských plienok do Medzinárodného detského fondu s tým, že ...“ zásadne sa má vydávať každému dojčaťu od narodenia do dovŕšenia 4 mesiaca života jeden balík obsahujúci 10 plienok zdarma.“

Aj predaj plienok v obchodoch bol limitovaný a viazaný na odberný poukaz, ktoré tehotné ženy dostali v poradni pre matky a deti. Výdaj poukazov bol prísne kontrolovaný. Významnú úlohu pri zdravotnej výchove obyvateľstva zohrala v našom okrese aj zdravotná osveta. ÚNZ v Snine v rokoch 1949- 1950 vydal viacero tlačív, plagátov a brožúr so zdravotnou tematikou.

S výstavbou účelovej budovy pre ÚNZ v Snine sa započalo v roku 1949 a o dva roky už bola v prevádzke/ terajšia stará poliklinika pri kostole/. Na vtedajšiu dobu to bolo moderné zdravotnícke zariadenia s pracoviskami pre dvoch všeobecných, detského, interného a zubného lekára s RDG pracoviskom, zubným laboratóriom, miestnosťami pre fyzikálne a laboratórne služby, poradňami pre matky a deti, pre TBC a pohlavné choroby, byt pre riaditeľa a garsónka pre vedúcu sociálno- zdravotnícku pracovníčku. 

Výstavba budovy ÚNZ v Snine neriešila nemocničnú starostlivosť. Pre sninský okres nemocničnú starostlivosť zabezpečovali : Okresná nemocnica v Humennom a Oblastná nemocnica v Humennom So súhlasom Povereníctva zdravotníctva  a Krajského národného výboru v Prešove boli v novom objekte ÚNZ v Snine zriadené aj detské oddelenie a žensko- pôrodnícke  s 10 posteľami ako filiálka humenskej nemocnice.

Kolektív lekárov a sestier zdravotníckeho zariadenia – stará poliklinika 
Kolektív lekárov a sestier zdravotníckeho zariadenia – stará poliklinika

Detské oddelenie s 21 posteľami bolo uvedené do prevádzky 15. septembra 1951 a žensko – pôrodnícke 1. januára 1952. V spojitosti s otvorením detského a ženského oddelenia sa v roku 1952 zvýšil v OÚNZ Snina počet pracovníkov o 24 osôb. 

S rozvojom priemyslu nastala aj akútna potreba zriadenia samostatnej „nemocnice“ v Snine. Preto Povereníctvo zdravotníctva so súhlasom Povereníctva financií zo dňa 28. februára 1952 „oficiálne“ zriadilo lôžkovú časť / nemocnicu/ už pri Okresnom ústave národného zdravia v Snine so samostatnými primármi oddelenia: gynekologicko-pôrodnícke, dojčenecko-detské, interné a chirurgické oddelenia boli uvedené do prevádzky až v novostavbe nemocnice v roku 1963. 

Do roku 1953 v Snine iba málo sestier a laborantov spĺňalo kvalifikačné podmienky. Boli prevažne frekventantmi rôznych kurzov a školení a niektorí v rokoch 1957 – 1958 absolvovali závodnú školu práce . Týmto absolventom Povereníctvo zdravotníctva po splnení podmienok- niekoľkoročná prax v zdravotníctve- priznalo plnú kvalifikáciu.

Od roku 1953 a najmä od roku 1954 už nastupovali do OÚNZ absolventi Stredných škôl z Michaloviec, Prešova, Košíc a Bratislavy. Medzi prvými nachádzame mená Alžbeta Tinesová, Mária Juhásová, Julius Pohl, Mikulaš Kučala a ďalší.

Pre obsadenie voľných lekárskych miest sa často robil nábor lekárov pre Sninu aj z iných kútov Slovenska a Čiech. Po roku 1960 sa vybudovali zdravotnícke strediska v Ubli a Uliči. V Uliči bola zriadená aj lekáreň a byty pre lekárov.

MUDr. G. Hoffmann, májové slávnosti 
MUDr. G. Hoffmann, májové slávnosti

Akcia Ulič – Ubľa posúrila aj skoršie ukončenie výstavby terajšej nemocnice, ktorá s počtom 180 postelí bola otvorená 30. apríla 1963. O 10 postelí sa zvýšila kapacita nemocnice v roku 1970 a 1. februára 1985 bolo otvorené samostatné trojposteľové ARO .

Pre rozvoj zdravotníckych služieb v meste prispel aj podnik Vihorlat. Vybudoval a 1. mája 1963 odovzdal do prevádzky prvé účelové závodné zdravotné stredisko a v roku 1990 druhé, riešené veľkoryso. Spolu s výstavbou závodu JAS v Snine bolo pre potreby jeho pracovníkov vyriešené aj závodné stredisko s pracoviskami pre troch lekárov, vrátane zubného laboratória a rehabilitácie.

Kolektív lekárov a sestier zdravotníckeho strediska v š.p. Vihorlat Snina 
Kolektív lekárov a sestier zdravotníckeho strediska v š.p. Vihorlat Snina

Prvé detské jasle v Snine boli zriadené už v roku 1952. Spravoval ich Miestny národný výbor a prvou vedúcou jaslí bola detská sestra Anna Chauturová. V ďalších rokoch podnik Vihorlat si vybudoval dva účelové objekty pre závodné jasle a podobne i závod JAS.

Budova jaslí š.p. Vihorlat (do roku 1998) 
Budova jaslí š.p. Vihorlat (do roku 1998)

Otvorenie novej nemocnice v roku 1963 sa výrazne podieľalo na zlepšovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti občanom  okresu. Zabezpečila sa nemocničná kvalifikácia a špecializácia čo sa týka starostlivosti a poskytli sa také podmienky na liečbu, aké boli v iných vyspelejších regiónoch už skôr.

Aj v ambulantnej starostlivosti sa rozširovala sieť zariadení. V roku 1964 bola v regióne /terajší okres/ už 11 územných a 3 závodne lekárske obvody. Postupne sa vylepšovala aj starostlivosť o detí. V roku 1967 boli vytvorené vidiecke pediatrické obvody v Stakčíne, Uliči, Ubli a od roku 1982 prešla komplexná starostlivosť o detí od 0 do 15 rokov do rúk pediatrov a od 15  do 18 rokov k dorastovému lekárovi.

V rámci prevencie sa vykonávalo očkovanie proti 8 infekčným chorobám a selektívne proti B hepatitíde a chrípke. Bolo preočkovaných viac ako 94% detskej populácie , čo prispievalo k výraznému poklesu infekčných chorôb.

Zlepšila sa dispenzárna starostlivosť. V rámci celospoločenského kardiovaskulárneho a onkologického programu v rokoch 1985 – 1989 bolo v okrese vyšetrených 19 873 obyvateľov, pričom približne 3000 bolo dispenzarizovaných s vysokým krvným tlakom a viac ako 1000 s cukrovkou.

V roku 1991 došlo k rozčleneniu Okresných ústavov národného zdravia na Slovensku. Zanikol aj OÚNZ Humenné. Od 1. júla 1991 Nemocnica s poliklinikou v Snine sa stala opäť samostatným právnym subjektom.

Administratívni pracovníci NsP Snina 
Administratívni pracovníci NsP Snina

Po roku 1992 došlo v zdravotníctve k ďalším zmenám, k realizácii poisťovacieho systému a odštátneniu niektorých zdravotníckych zariadení. V podmienkach NsP Snina to bola predovšetkým primárna sféra, vznikli privátne ambulancie lekárov všeobecných, detských, zubných a ďalších odborných. Od roku 1995 išlo do privatizácie 41 sninských ambulantných lekárov a s nimi aj zdravotné a detské sestry, čím sa aj znížil počet pracovníkov NsP Snina, koncom roka 1997 na 408 osôb z toho 47 lekárov.

Od 01.01.2006 sa nemocnica transformovala na mestskú s.r.o. a má personálne kvalitne obsadené všetky posty na všetkých siedmich lôžkových oddeleniach / interné, doliečovacie, chirurgické, detské, novorodenecké, gynekologicko – pôrodnícke, OAIM/, rovnako tak aj na nelôžkových oddeleniach a pomocných prevádzkach. V roku 2006 sa uviedli sa do prevádzky  jednotky intenzívnej starostlivosti na chirurgickom a internom oddelení, činnosť začal stacionár pri internom oddelení a na gynekologickom a chirurgickom oddelení sa začala prevádzkovať jednodňová zdravotná starostlivosť. V januári 2007 sa zriadilo nové mamografické pracovisko, v roku 2008  CT pracovisko. Nemocnica Snina, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001: 2000 a všetky pracoviska sú vybavené funkčným informačným systémom.

Prehľad vedúcich pracovníkov – lekárov v nemocnici  od roku 1945

Riaditelia:

 • MUDr. Gabiel Hoffmann
 • MUDr. Boris Čerevka
 • MUDr. Stanislav Činčár
 • MUDr. Michal Červeňák
 • MUDr. Ján Sabol
 • MUDr. Jozef Lisý
 • MUDr. Vladimír Muravský
 • MUDr. Elena Považancová
 • MUDr. Peter Budaj
 • Ing. Mária Pirošová
 • MUDr. Jozef Tekáč
 • MUDr. Vincent Lukáč
 • MUDr. Andrej Kulan

Vedúce sestry:

 • Jozef Karľa
 • Ernestína Pargačová
 • Anna Križaneková
 • Dagmar Zajacová
 • Bc. Kamila Vajdová
 • PhDr. Jana Kapaková

Primári

Interné oddelenie:

 • MUDr. Bohdan Vasylkiv
 • MUDr. Pavol Paulík
 • MUDr. Vladimír Kostilník
 • MUDr. Anna Hestericová
 • MUDr. Jana Červeňaková
 • MUDr. Daniel Bakši
 • MUDr. Jana Borščová
Chirurgické oddelenie:
 • MUDr. Mirko Novák
 • MUDr. Miroslav Lopatník
 • MUDr. Elena Považancová
 • MUDr. Štefan Felšöci
 • MUDr. Miroslav Suchý
 • MUDr. Andrej Kulan

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie:

 • MUDr. Ivan Reichstädter
 • MUDr. František Baroch
 • MUDr. Pavol Seres
 • MUDr. Štefan Toth
 • MUDr. Ladislav Kubalík
 • MUDr. Vincent Lukáč
 • MUDr. František Pavlovčin

Detské oddelenie:

 • MUDr. Gedeon Krák
 • MUDr. František Cimburek
 • MUDr. František Hoffmann
 • MUDr. Karol Kuchynka
 • MUDr. Gabriela Čopíková
 • MUDr. Miroslava Ženčuchová

ARO-OAIM:

 • MUDr. Ondrej Eperješi
 • MUDr. Monika Grochová
 • MUDr. Marián Filip
 • MUDr. Lena Larionová
 • MUDr. Norbert Orinín

 

Aktuality

12
mar

Rozšírenie portfólia chirurgických...

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že  do portfólia chirurgických  operačných  výkonov na chirurgicko-traumatologickom...

12
mar

Zmena telefonickej dostupnosti odborných...

Vážení pacienti, vzhľadom na stupňujúcu sa frekvenciu telefonických hovorov a dotazov na odborné ambulancie počas ordinačných hodín sme po dôkladnom...

18
aug

Pozvánka na VII. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

14
feb

Nový mamografický prístroj v Nemocnici...

Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku nového mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení.

23
jan

Oznam - ortopedické konzultácie

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že  ortopedické konzultácie  na chirurgicko-traumatologickom oddelení vykonávame v čase prítomnosti ...

07
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra dňa...

  Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že vakcinačné centrum bude najbližšie otvorené dňa  16.11.2022 /streda/ .

31
okt

Oznam - očkovanie proti COVID-19

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že počínajúc  piatkom 04.11.2022  spúšťa vo vakcinačnom centre  očkovanie vakcínou Comirnaty...

30
aug

Poďakovanie Občianskemu združeniu...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Občianskemu združeniu WellGiving  za dar vo forme finančných prostriedkov vo výške 1000,-...

11
júl

Oznam - objednávanie sa na mamografické...

  Oznamujeme verejnosti, že Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku mamografického pracoviska.