#article.title#
Nemocnica Snina  O nás  Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných ÚDAJOV v  súlade s GDPR

 

Prevádzkovateľ: Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 30/3, 069 01 Snina, IČO:36509108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č.:16588/P.

Zodpovedná osoba: PhDr. Jana Kapaková, MBA  zodpovednaosoba@nemocnicasnina.sk

Účel a právny základ spracúvania: Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami (pacientmi) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Nemocnica Snina, s.r.o. ako organizácia, pre ktorú sú osobné údaje pacientov hlavným zdrojom informácií pre liečbu a ktorá teda osobné údaje získava, spracováva a uchováva, sa riadi zákonom NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prípadne podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – GDPR, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov , Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 153/2013 o národnom zdravotníckom systéme a Zákona NR SR č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Dotknuté osoby sú najmä pacient, klient, zamestnanec, zákonný zástupca a splnomocnenec pacienta, resp. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Získavanie a spracúvanie osobných údajov o pacientoch

Získavané a spracovávané osobné informácie sa uchovávajú v zdravotnej dokumentácii a tvoria ju nasledovné údaje:

·   osobné, týkajúce sa osoby, ktorej sa starostlivosť poskytuje v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy,

·         o zdravotnom stave osoby,

·         o priebehu a výsledkoch vyšetrení, o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

·         o rozsahu poskytnutej starostlivosti,

·         o službách súvisiacich s poskytovaním starostlivosti,

·         o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

·         o epidemiologicky závažných skutočnostiach.

V dokumentácii sa uchovávajú aj údaje o poučení a informovanom súhlase osoby. Identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne a identifikačné údaje poskytovateľa sú síce súčasťou dokumentácie, ale sa nepovažujú za osobné údaje. Pri ústavnej lekárskej starostlivosti sa súčasťou dokumentácie stáva aj lekárska prepúšťacia správa.

Poskytovanie osobných údajov o pacientoch zariadenia

Zákon o zdravotnej starostlivosti výslovne ustanovuje, že súhlas s poskytovaním a sprístupňovaním údajov z dokumentácie sa nevyžaduje. Údaje sa poskytujú formou výpisu z dokumentácie. Ten sa poskytuje bezodkladne:

·         inému ošetrujúcemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania, alebo z vlastného podnetu ošetrujúceho lekára, ak odosiela dotknutú osobu na ďalšie poskytovanie starostlivosti,

·         všeobecnému lekárovi na základe písomného vyžiadania,

·         na účely pravidelného odvodu lekárovi územnej vojenskej správy,

·         príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti,

·         inšpektorátu práce a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,

·         príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa a

·         osobám oprávneným nahliadať do dokumentácie.

Osobami, ktoré sú oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie sú: dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca, manžel, manželka, rodič dieťaťa, osoba splnomocnená písomným splnomocnením, revízni lekári príslušnej poisťovne, úrady dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, posudkoví lekári, znalci ustanovení súdom, alebo orgánom činným v trestnom konaní, poisťovne vydávajúce individuálne zdravotné poistenie.

Uchovávanie osobných údajov zdravotníckym zariadením

Nemocnica bude uchovávať spracúvané osobné údaje týkajúce sa zdravia v zmysle §22 zákona č. 576/2004 Z.z. a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 20 rokov po smrti dotknutej osoby, ostatnú dokumentáciu  20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti dotknutej osobe. Ostatné lehoty na uchovávanie osobných údajov sú vymedzené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé informačné systémy. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu.

Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú a neprenášajú do tretích krajín.

 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči nemocnici tieto práva:

1.      V súlade s ochranou jej dôstojnosti, rešpektovania jej telesnej integrity a psychickej integrity právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v informovanom súhlase nemocnice, kde sú uvedené informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

2.      Právo na to, aby nemocnica opravila jej nesprávne osobné údaje a aby doplnila jej neúplné osobné údaje.

3.      Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali ak nepodliehajú iným zákonným požiadavkám.

4.      Právo na to, aby nemocnica obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, ak:

·         dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

·         spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

·         nemocnica nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

5.      Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla nemocnici, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Taktiež má právo na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie tejto osobe, jej zákonnému zástupcovi a ďalším osobám v zmysle platnej legislatívy v celom rozsahu.

6.      Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov nemocnicou v informačných systémoch, ktoré to povoľujú (napr. pri spracúvaní osobných údajov za účelom marketingových služieb) .

7.      Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany nemocnice, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

8.      Právo namietať a odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona č. 576/2004 Z.z. možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu.

9.       Právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.

10.  Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

11.  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, zákonnosť spracúvania jej osobných údajov môže odsúhlasiť len jej zákonný zástupca.

12.  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

13.  Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla nemocnice alebo na elektronickej adrese zodpovednaosoba@nemocnicasnina.sk.

14.  Dotknutá osoba, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tieto povinnosti voči nemocnici:

1.      Poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu:   meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy.

2.      Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje. Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neposkytnutie zdravotnej starostlivosti okrem akútnych stavov.

Odvolanie súhlasu

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje. Tento súhlas nemôžete ani odvolať. Ostatné spracúvanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas na spracovanie osobných údajov je vždy vydaný za konkrétnym účelom. Osobné údaje sa nemôžu používať na iný účel ako účel vymedzený v súhlase. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje odstránime z našej databázy.

Povinnosť mlčanlivosti

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto povinnosti ho môže zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Mlčanlivosť sa neporuší ani postúpením dokumentácie medzi lekármi, poskytujúcimi starostlivosť, informovaním iného zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré on nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní starostlivosti, a členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní svojich právomocí. Táto povinnosť je ustanovená aj pre osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie osobitnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa z nej dozvedeli údaje.

 

Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

Poučenie o právach dotknutej osoby

Žiadosť o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – uchádzači

Námietka proti spracovaniu osobných údajov

Žiadosť na obmedzenie spracovania osobných údajov 

Žiadosť o výmaz osobných údajov 

 

 

 

 

Aktuality

12
mar

Rozšírenie portfólia chirurgických...

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že  do portfólia chirurgických  operačných  výkonov na chirurgicko-traumatologickom...

12
mar

Zmena telefonickej dostupnosti odborných...

Vážení pacienti, vzhľadom na stupňujúcu sa frekvenciu telefonických hovorov a dotazov na odborné ambulancie počas ordinačných hodín sme po dôkladnom...

18
aug

Pozvánka na VII. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

14
feb

Nový mamografický prístroj v Nemocnici...

Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku nového mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení.

23
jan

Oznam - ortopedické konzultácie

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že  ortopedické konzultácie  na chirurgicko-traumatologickom oddelení vykonávame v čase prítomnosti ...

07
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra dňa...

  Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že vakcinačné centrum bude najbližšie otvorené dňa  16.11.2022 /streda/ .

31
okt

Oznam - očkovanie proti COVID-19

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že počínajúc  piatkom 04.11.2022  spúšťa vo vakcinačnom centre  očkovanie vakcínou Comirnaty...

30
aug

Poďakovanie Občianskemu združeniu...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Občianskemu združeniu WellGiving  za dar vo forme finančných prostriedkov vo výške 1000,-...

11
júl

Oznam - objednávanie sa na mamografické...

  Oznamujeme verejnosti, že Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku mamografického pracoviska.