#article.title#
Nemocnica Snina  O nás  Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Aktualizované 07.03.2024

Nemocnica Snina, s.r.o. v súčasnosti disponuje nižšie uvedenými voľnými pracovnými miestami. V prípade záujmu o prácu na danej pozícii zašlite žiadosť, životopis a súhlas so spracúvaním osobných údajov na adresu:

Nemocnica Snina, s.r.o. 
Sládkovičova 300/3  
069 01 Snina 

kontaktná osoba :  Erika Ferková, tel. 057/7871226, sekretariat@nemocnicasnina.sk

Využite možnosť pracovať v stabilnej  a rozvíjajúcej sa organizácii.

Benefity pre zamestnancov :  

  • podpora pre zvyšovanie kvalifikácie, špecializačné štúdium
  • finančné benefity – príplatky, príspevky zo sociálneho fondu, motivačná zložka mzdy za aktívny prístup a ďalšie
  • možnosť osobného rastu 

 Referent všeobecnej učtárne

 Nemocnica Snina, s.r.o. vyhlasuje  výberové  konanie  na  obsadenie  pracovnej  pozície referent  všeobecnej  učtárne.

 Miesto  výkonu  práce:

Slovensko,  Prešovský kraj,  Snina,  Sládkovičova 300/3

 Druh  pracovného  pomeru:

Pracovný  pomer  na  dobu  určitú  -  1  rok,  s  možnosťou  predĺženia  o  1  rok  alebo  uzatvorenia  pracovného  pomeru  na  dobu  neurčitú,  so  skúšobnou  dobu  3  mesiace,  plný  úväzok

Predpokladaný  termín  nástupu:

01.04.2024

 

Mzdové  podmienky  ( brutto ):

982,-  eur / mesiac

 

Náplň  práce,  právomoci  a zodpovednosť:

-          Triedenie  a  evidencia  prijatých  dodávateľských  faktúr  v  účtovnom  programe

-          Vystavovanie  odberateľských  faktúr  a  ich  evidencia  v  účtovnom  programe

-          Samostatné  riešenie  bežných  účtovných  operácií  v  rámci  podvojného  účtovníctva

-          Zaistenie  formálnej  a  daňovej  kontroly  prijatých  a  vystavených  dokladov

-          Vedenie  účtovnej  pokladne,  vedenie  VRP

-          Spracovanie  a  účtovanie  interných  účtovných  dokladov 

-          Vedenie  pomocných  účtovných  evidencií

-          Príprava  podkladov  na  zverejňovanie  informácií  podľa  zákona  č. 211 / 2000  Z.  z. 

v  znení  neskorších  predpisov

-          Príprava  podkladov  na  vedenie  štatistík  a  výkazov  spoločnosti

-          Participácia  pri  pravidelných  uzávierkach

-          Absolvovanie  ďalšieho  vzdelávania  pri  výkone  pracovnej  činnosti

-          Schopnosť  podieľať  sa  na  operatívnych  potrebách  spoločnosti  aj  mimo  účtovníctva

 Požiadavky  na  zamestnanca:

-          Vzdelanie:  min.  úplné  stredoškolské  s maturitou  ekonomického  smeru

-          Prax  vítaná

-          Znalosť  platnej  účtovnej  a  daňovej  legislatívy

-          Podvojné  účtovníctvo - pokročilý

-          Microsoft  Word - pokročilý

-          Microsoft  Excel  - pokročilý

-          Držiteľ  vodičského  preukazu  skupiny  B

-          Bezúhonnosť,  spôsobilosť  na  právne  úkony,  samostatnosť,  precíznosť,  zodpovednosť,  spoľahlivosť,  flexibilita,  komunikatívnosť

 

 Informácie  o  výberovom  konaní:

Uchádzači  doručia  žiadosť  o  zaradenie  do  výberového  konania  spolu  s  požadovanými  dokladmi:

a)     -  samotná  písomná  žiadosť  o  zaradenie  do  výberového  konania  s  uvedením  kontaktných  údajov  -  adresa,  e-mail,  telefónne  číslo

b)      -štruktúrovaný  profesijný  životopis

c)       -kópie  dokladov  o  dosiahnutom  vzdelaní

d)      -kópie  dokladov  o  ďalšom  vzdelaní  v  oblasti  účtovníctva

e)      -výpis  z  registra  trestov  nie  starší  ako  3  mesiace

Žiadosť  je  potrebné  doručiť  v  zalepenej  obálke  označenej

„ Výberové  konanie – učtáreň  -  NEOTVÁRAŤ ! „ 

poštou  alebo  osobne  do  22. 03. 2024  do  15:00  hod.  SEČ  na  adresu:

Nemocnica  Snina,  s. r. o.

Referát  PaM

Sládkovičova  300 / 3

069  01  Snina

Rozhodujúci  je  dátum  doručenia  na  uvedenú  adresu.

Žiadosť,  ktorá  nebude  obsahovať  požadované  doklady,  alebo  bude  doručená  po  určenom  dátume  nebude  zaradená  do  výberového  konania.

 Uchádzačom,  ktorí  splnia  určené  podmienky  bude  miesto  a  termín  výberového  konania  oznámené  písomne  -  e-mailom.

 

 

 

 

 

 

 

Referent pre personalistiku a mzdy / ukončené 13.04.2023/

Nemocnica Snina, s. r. o.  vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta referent pre personalistiku a mzdy 

Pridelená pracovná oblasť:   Personalistika a mzdy (PAM)

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, poprípade úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického   

  smeru,

- výborné ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, Internet,

- znalosť príslušnej legislatívy dotýkajúcej sa predmetu činnosti,

- znalosť súvisiacich predpisov k výkonu PAM.

 

Ďalšie požiadavky:

- bezúhonnosť,

- spôsobilosť na právne úkony, zodpovednosť,

- samostatnosť, spoľahlivosť, svedomitosť,

- absolvovanie ďalšieho vzdelávania pri výkone PAM.

 

Požadované doklady uchádzačov vo výberovom konaní:
a) písomná prihláška do výberového konania,
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, pripadne ďalšie doklady o vzdelávaní v oblasti PAM,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti najmä:

- vedenie a spracovanie mzdovej agendy (spracovanie dochádzky, príprava podkladov k výplatám miezd;    

  vystavovanie   potvrdení   o   príjme   zamestnancov,   evidencia  a spracovanie PN, atď.), zabezpečenie     

  hlásení  pre   sociálnu poisťovňu   a   zdravotné poisťovne (prihlášky, odhlášky, výkazy, ročné hlásenia),  

  daňový úrad,

- príprava pracovno-právnych dokumentov, najmä   pracovných  zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných  

  mimo  pracovného pomeru;   príprava   a  spracovanie   dokumentov   súvisiacich   so začatím, zmenou  

  a  ukončením pracovného pomeru; vedenie, aktualizácia a archivácia osobných spisov zamestnancov.

 Termín a miesto podania prihlášky:

Prihlášku je potrebné zaslať do:   13. 04. 2023  na adresu: Nemocnica Snina, s. r. o., PAM, Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina.

Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Prihláška, ktorá nebude obsahovať požadované prílohy nebude zaradená do výberového konania. Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce.

 

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.

 Predpokladaný termín nástupu:  24. 04. 2023

 Druh pracovného pomeru: plný úväzok, hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.    

 

 

 

 

Lekár – pediater 

Pracovná funkcia: lekár

Pozícia vhodná pre: absolvent, lekár bez špecializácie s praxou, lekár so špecializáciou 

Pracovná náplň: diagnostická  a liečebno-preventívna starostlivosť o pacientov  detského  oddelenia

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa, výhodou je špecializácia v odbore pediatria

Prax: -

Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania, empatický prístup k  pacientom

Ponúkaný plat: dohodou

Termín nástupu: dohodou, možný ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok  

Mzdové ohodnotenie: zákonom určená mzda (podľa § 80a Zákona č. 578/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov) + dohodou

Lekár – internista 

Pracovná funkcia: lekár

Pozícia vhodná pre: absolvent, lekár bez špecializácie s praxou, lekár so špecializáciou 

Pracovná náplň: diagnostická  a liečebno-preventívna starostlivosť o pacientov interného  oddelenia

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa, výhodou je špecializácia v odbore interná medicína, postupová skúška – internistický kmeň

Prax: -

Osobnostné predpoklady a zručnosti schopnosť samostatného rozhodovania, empatický prístup k pacientom

Ponúkaný plat: dohodou

Termín nástupu: dohodou, možný ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok  

Mzdové ohodnotenie: zákonom určená mzda (podľa § 80a Zákona č. 578/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov) + dohodou 

Lekár – anestéziológ a intenzivista

Pracovná funkcia: lekár

Pozícia vhodná pre: absolvent, lekár bez špecializácie s praxou, lekár so špecializáciou 

Pracovná náplň: diagnostická  a liečebno-preventívna starostlivosť o pacientov oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa, výhodou je špecializácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

Prax: -

Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania, empatický prístup k  pacientom

Ponúkaný plat: dohodou

Termín nástupu: dohodou, možný ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok  

Mzdové ohodnotenie: zákonom určená mzda (podľa § 80a Zákona č. 578/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov) + dohodou

Lekár – gynekológ

Pracovná funkcia: lekár

Pozícia vhodná pre: absolvent, lekár bez špecializácie s praxou, lekár so špecializáciou 

Pracovná náplň: diagnostická  a liečebno-preventívna starostlivosť o pacientky gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa, výhodou je špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Prax: -

Osobnostné predpoklady a zručnosti schopnosť samostatného rozhodovania, empatický prístup k pacientom

Ponúkaný plat: dohodou

Termín nástupu: dohodou, možný ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok  

Mzdové ohodnotenie: zákonom určená mzda (podľa § 80a Zákona č. 578/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov) + dohodou 


Aktuality

12
mar

Rozšírenie portfólia chirurgických...

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že  do portfólia chirurgických  operačných  výkonov na chirurgicko-traumatologickom...

12
mar

Zmena telefonickej dostupnosti odborných...

Vážení pacienti, vzhľadom na stupňujúcu sa frekvenciu telefonických hovorov a dotazov na odborné ambulancie počas ordinačných hodín sme po dôkladnom...

18
aug

Pozvánka na VII. Sninské zdravotnícke dni...

Nemocnica Snina, s.r.o. a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Humennom Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú konferenciu pod záštitou...

14
feb

Nový mamografický prístroj v Nemocnici...

Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku nového mamografického prístroja na rádiodiagnostickom oddelení.

23
jan

Oznam - ortopedické konzultácie

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že  ortopedické konzultácie  na chirurgicko-traumatologickom oddelení vykonávame v čase prítomnosti ...

07
nov

Ordinačné hodiny vakcinačného centra dňa...

  Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že vakcinačné centrum bude najbližšie otvorené dňa  16.11.2022 /streda/ .

31
okt

Oznam - očkovanie proti COVID-19

Nemocnica Snina, s.r.o. oznamuje, že počínajúc  piatkom 04.11.2022  spúšťa vo vakcinačnom centre  očkovanie vakcínou Comirnaty...

30
aug

Poďakovanie Občianskemu združeniu...

Nemocnica Snina, s.r.o. vyslovuje poďakovanie  Občianskemu združeniu WellGiving  za dar vo forme finančných prostriedkov vo výške 1000,-...

11
júl

Oznam - objednávanie sa na mamografické...

  Oznamujeme verejnosti, že Nemocnica Snina, s.r.o. spustila prevádzku mamografického pracoviska.